Regulamin rezerwacji apartamentów.

Niniejszy regulamin stanowi o warunkach rezerwacji apartamentów zamieszczonych na stronie internetowej https://www.zakopaneapartamenty.net


I. Postanowienia Ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa warunki wynajmu krótkoterminowego umeblowanych i wyposażonych apartamentów, w tym warunki dokonywania ich rezerwacji.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część kontraktu najmu krótkoterminowego Apartamentu.

2. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

Apartament – lokal opisany szczegółowo na stronie https://www.zakopaneapartamenty.net

lub portalach ogłoszeniowych, który stanowi przedmiot Rezerwacji lub Najmu,

Wynajmujący – firma Rene Studio Renata Paluch, ul. Zborowskiego 7/3, 34-500 Zakopane

– świadczący Usługę,

Przedpłata – zadatek – opłata w wysokości nie mniejszej niż 30% ceny za Usługę, która stanowi podstawę świadczenia Usługi, podlegająca zaliczeniu na poczet Ceny Usługi. Strony mogą uzgodnić inną kwotę Przedpłaty lub z niej zrezygnować,

Potwierdzenie Rezerwacji – przesłanie drogą mailową odpowiedniego formularza Klientowi oraz wpłynięcie Przedpłaty na konto Wynajmującego,

Rezerwacja – uprawnienie do korzystania z Apartamentu na warunkach określonych w niniejszych Regulaminie i Potwierdzeniu Rezerwacji,

Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego,

Usługa – usługa najmu Apartamentu opisanego na stronach https://www.zakopaneapartamenty.net lub portalach ogłoszeniowych, które Wynajmujący wynajmuje Klientom na cele mieszkaniowe działając w imieniu własnym lub na rzecz osób powierzających mu wykonanie wymienionej usługi. Wynajem lokali ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Najemców.


II. Przedmiot umowy

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.zakopaneapartamenty.net.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line bądź telefonicznie.


III. Rezerwacja

1. Celem dokonania rezerwacji usługi, klient rezerwuje pobyt on-line lub telefonicznie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego obiektu, która jest utrzymywana przez system przez 48h – w tym czasie powinien wpłynąć na konto firmy: Rene Studio Renata Paluch, ul. Zborowskiego 7/3, 34-500 Zakopane wyliczony zadatek. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w ciągu 48h rezerwacja może zostać anulowana.

2. Potwierdzeniem rezerwacji ze strony Klienta jest wpłacenie na konto Wynajmującego wyliczonej kwoty zadatku. W tym przypadku rezerwacja zmienia status na Potwierdzoną Rezerwację z chwilą uznania rachunku bankowego Wynajmującego Przedpłatą.

Dokonanie rezerwacji stanowi potwierdzenie, że Klient zapoznał się i zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Wynajmujący potwierdza zmianę statusu rezerwacji przesyłając wiadomość na adres email podany przez Klienta, nie później niż w terminie 24 godzin od daty wpływu Przedpłaty na rachunek Wynajmującego.

4. Apartamenty mogą zostać wyjątkowo zarezerwowane w inny sposób, po uprzedniej konsultacji telefonicznej z Wynajmującym oraz po wyrażeniu przez niego na to pisemnej zgody.


IV. Płatność

1. W przypadku wymaganej Przedpłaty Klient dokonuje płatności na rachunek wskazany przez Wynajmującego, przy użyciu jednej z dostępnych na stronie internetowej www.zakopaneapartamenty.net form płatności online lub poprzez realizację przelewu bankowego w tytule którego podaje nr rezerwacji.

Uznanie rachunku Wynajmującego Przedpłatą po terminie wskazanym powyżej, powoduje nie dojście Rezerwacji do skutku, chyba że mimo tego Wynajmujący dokona Potwierdzenia Rezerwacji.

2. Płatność pozostałej części Ceny za Usługę dokonuje się na następujących zasadach:

– gotówką lub bezgotówkowo, z chwilą wydania kluczy do Apartamentu,

– przelewem bankowym na rachunek Wynajmującego, nie później niż na 24 godziny przed pierwszym dniem korzystania z Lokalu,

3. Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Klienta.

4. W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku Wynajmującego musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego Apartamentu do dyspozycji Klienta.


V. Zmiany w rezerwacji. Odwołanie najmu.

1. Wszelkie zmiany w rezerwacji oraz jej anulowanie wymaga przesłania przez Klienta pisemnej rezygnacji lub zapytania o zmianę na adres [email protected].

2. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta pobrana przedpłata (30%)  nie podlega zwrotowi.

3. Klientowi przysługuje możliwość przeniesienia rezerwacji na inny dostępny termin i wykorzystania wcześniej wpłaconej przedpłaty, jednakże termin przeniesienia rezerwacji nie może być oddalony od poprzedniego anulowanego terminu rezerwacji o więcej niż 3 miesiące

4. Zmian w rezerwacji dokonuje się poprzez edycję utworzonej rezerwacji. Edycja może dotyczyć terminu wykonanej rezerwacji, co może skutkować zmianą kwoty wartości rezerwacji. Przy edycji należy uwzględnić brak możliwości zmiany długości pobytu poniżej wymaganego czasu jej trwania, jeśli taki czas jest dla danego apartamentu wymagany.

5. W przypadku gdy cena najmu wynikająca z aktualizacji rezerwacji będzie wyższa, Najemca zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty Przedpłaty, na zasadach określonych w Paragrafie IV. W takiej sytuacji Przedpłata wpłacona przy pierwotnym dokonywaniu rezerwacji ulega zaliczeniu na poczet Przedpłaty wynikającej z tytułu aktualizacji rezerwacji.

6. W przypadku gdy cena najmu będzie niższa, wpłacona Przedpłata zostaje zaliczona na poczet ceny najmu.

7. Zmiana rezerwacji ze strony Klienta w zakresie terminu może nastąpić najpóźniej na 72 godzin przed rozpoczęciem najmu pod warunkiem dysponowania wolnymi terminami i apartamentami.

8. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, czyli skrócenia swojego pobytu, wpłacone środki nie podlegają zwrotowi. Można jednak wykorzystać taką samą ilość dni w póżniejszym terminie w tym samym apartamencie, nie dalszym jednak niż 3 miesiące od daty swojej pierwotnej rezerwacji.


VI. Odpowiedzialność.

1. W przypadku siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Wynajmujący jest zwolniony z odpowiedzialności.

2. W wyjątkowych sytuacjach Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zamiany Apartamentu na taki sam lub o wyższym standardzie, za tą samą lub niższą cenę.

3. Apartament jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Klienta na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z lokalu. W szczególności nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 kodeksu cywilnego.


VII. Przyjazd i odbiór kluczy

1. Wydanie Apartamentu Klientowi w pierwszym dniu najmu następuje nie wcześniej niż o godzinie 16:00 i nie później niż o godzinie 22.00. Na przyjazd w po godzinie 22.00 zgodę musi wyrazić Wynajmujący. W takim przypadku pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50zł. Wydanie apartamentu przed godziną 15:00 również może nastąpić pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia zgody przez Wynajmującego.

2. Klient zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o planowanej godzinie przyjazdu, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowany dzień przyjazdu. Klient zobowiązany jest także poinformować Wynajmującego o braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za ewentualne opóźnienia w wydaniu obiektu spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie przyjazdu.

4. Odbiór kluczy następuje bezpośrednio w obiekcie. Wydanie apartamentu następuje na podstawie okazanego Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi dowodu tożsamości, oraz po uiszczeniu Ceny najmu (jeśli płatności nie dokonano przelewem).

5. W razie wyrażenia takiej prośby Klientowi zostanie przekazana Faktura za usługę Najmu lokalu.

6. Właściciel lub jego przedstawiciel prezentuje Klientowi lokal i jego wyposażenie.

7. Wynajmujący lub jego przedstawiciel może odmówić wydania kluczy do Apartamentu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie, stwarzających zagrożenie dla osób lub mienia, jak również w przypadku, gdy z okoliczności wynikać będzie możliwość naruszenia przez Klienta postanowień regulaminu.

8. Podczas usługi najmu od Klienta może zostać pobrana zwrotna Kaucja, w wysokości od 300 zł do 1000 zł, a w okresie weekendowym oraz sylwestrowym w wysokości od 500 zł do 2000 zł, na poczet wystąpienia ewentualnych szkód w wyposażeniu.

9. Kaucja jest zwracana Klientowi w przypadku niewystąpienia szkód w wyposażeniu – gotówką przy opuszczaniu przez Klienta lokalu lub na wskazany rachunek bankowy.


VIII. Obowiązki Klienta

1. Liczba osób mogących przebywać w apartamencie jest ograniczona do podanej w opisie Apartamentu, zamieszczonym na stronie https://www.zakopaneapartamenty.net lub portalach ogłoszeniowych.

2. W lokalu zabrania się przestawiania mebli, palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.

3. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej w godzinach od 22 do 6. W obiektach, w których obowiązuje regulamin porządku domowego Klient zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zabrania się organizacji głośnych i uciążliwych spotkań towarzyskich, lub imprez w lokalu.

4. Klient nie może oddawać w podnajem apartamentów oraz przekazywać ich osobom trzecim.

5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia Apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych.

6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad korzystania z apartamentu zawartych w regulaminie znajdującym się  w apartamencie.

7. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w budynku, w którym znajduje się Apartament, w Apartamencie oraz w wyposażeniu Apartamentu. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się Apartament, w Apartamencie oraz w wyposażeniu Apartamentu, a także o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami, w tym właścicieli mieszkań sąsiadujących z Apartamentem. Jednocześnie Klient zobowiązuje się do natychmiastowego pokrycia wszelkich szkód.

8. Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi przysługuje prawo wstępu do Apartamentu celem usunięcia zgłoszonej przez Klienta awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Klient narusza zapisy niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie będzie obecny w Apartamencie, przedstawiciele Wynajmującego niezwłocznie skontaktują się z Najemcą.

9. Wynajmujący ma prawo do pokrycia szkody z tytułu otrzymanej Kaucji.

10. Jeśli wartość wyrządzonych szkód przewyższać będzie wartość kaucji, Klient zobowiązuje się niezwłocznie do ich pokrycia zgodnie z przekazanym mu przez Wynajmującego kosztorysem. Zawiadomienie zawierające kosztorys napraw zostanie przekazane Klientowi w formie pisemnej do 14 dni od daty zakończenia pobytu.

11. Wynajmujący ma prawo dochodzić swoich praw do odszkodowania na zasadach kodeksu cywilnego, jeśli Klient nie wywiąże się ze zobowiązania pokrycia kosztów wyrządzonych szkód.

12. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu w tym w szczególności zapisów ust. 1-7 niniejszego paragrafu, Wynajmujący upoważniony jest do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.

13. Zwrot Apartamentu następuje w ostatnim dniu najmu do godziny 11:00. Zwrot apartamentu po godzinie 11:00 wymaga wcześniejszego wyrażenia zgody przez Wynajmującego. Klient zobowiązany jest uzgodnić godzinę zwrotu lokalu z Wynajmującym.

14. Z chwilą zakończenia okresu najmu Klient w dniu wyjazdu odda Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi klucze. W przypadku ich zagubienia bądź zniszczenia Klient zobowiązuje się uiścić dodatkową opłatę w wysokości 150 zł. Klient nie może wymieniać zamków, ani samodzielnie dorabiać kluczy do Apartamentu. Z chwilą zakończenia okresu najmu, Wynajmujący lub jego przedstawiciel dokonują sprawdzenia stanu apartamentu w obecności Klienta.

15. W razie niedokonania zwrotu Apartamentu po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany będzie uiszczać Wynajmującemu karę umowną w wysokości 1000 zł, za każdą dobę bezumownego korzystania z Apartamentu po dacie zakończenia najmu.


IX. Ceny

1. Ceny podane na stronie zakopaneapartamenty.net i dostępnym na niej systemie rezerwacji podawane są brutto.

2. W cenę najmu wliczone są koszty dostarczania do apartamentu mediów (energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, telewizji kablowej i internetu).

3. Czas trwania najmu liczony jest w dobach. Doba trwa od godziny 15.00 w dniu najmu do godziny 11.00 dnia następnego.

4. Podane w opisie Apartamentów ceny mogą ulec zmianie w okresach świątecznych, letnich oraz podczas imprez masowych.


X. Postanowienia końcowe.

1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie.

2. W przypadku Rezerwacji dokonanej przez osobę fizyczną ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny zaś w przypadku Rezerwacji dokonanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub przez osoby prawne ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.06.2017 r. i ma zastosowanie do rezerwacji, które zostaną złożone po tej dacie.

4. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dokonywane przez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej https://www.zakopaneapartamenty.net


XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Rene Studio Renata Paluch, ul. Zborowskiego 7/3, 34-500 Zakopane

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl


Dane osobowe

1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

3. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na

adres e-mail : [email protected].

4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.


Zobowiązania Administratora

1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.


Zobowiązania Hotres.pl

1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.

4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

a. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych

b. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

c. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

d. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.


Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;

2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;

3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl

logo